Kontakt

Sídlo společnosti

Erste Leasing, a. s.
Horní náměstí 264/18
669 02 ZNOJMO
tel: 515 200 511
fax: 515 200 512
e-mail: info@ersteleasing.cz

Pobočky

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Kontaktujte nás!

Aktuálně

"Lisujeme splátky dokulata"

Erste Leasing si ve spolupráci s dodavatelem AGRALL zemědělská technika, a.s. pro své klienty připravila akční financování nové techniky značky CLAAS.

Více se dozvíte v přiloženém dokumentu

Fond PGRLF otevřel příjem žádostí v rámci programu Podpora nákupu půdy

Dne 1. 1. 2019 otevřel  fond PGRLF opětovně příjem žádostí v rámci programu Podpora nákupu půdy, ve kterém je poskytována podpora ve formě dotace části úroků z komerčních úvěrů.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. 3. 2019

 Více na: www.pgrlf.cz

Erste Leasing opět jedničkou

Erste Leasing v roce 2017 opět obhájila post jedničky nebankovního financování zemědělských strojů a zařízení.

S tržním podílem 23,85 % drží post jedničky nepřetržite již od roku 2012.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Erste Leasing, a.s. (dále jen „Společnost“) je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Erste Leasing, a. s., Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ 669 02, IČO: 16325460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3745, tel: 515 200 511, e-mail: info@ersteleasing.cz

 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  jméno:                   Jiří Januška
  e-mailová adresa:   poverenec@csas.cz
  telefonní číslo:        +420 703 481 616
  poštovní adresa:     Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

 3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

  Účelem zpracování osobních údajů žadatele (subjektu údajů) je:

  • poskytnutí nabídky financování a uzavření smlouvy
   právní základ: zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

  • provedení identifikace žadatele ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
   právní základ: zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

  • prověření bonity a důvěryhodnosti žadatele a zjištění expozice a ratingů
   právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je předcházení rizik neplnění smlouvy žadatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

  • předávání a zasílání, a to i formou obchodních sdělení, aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných Společností či jakoukoliv společností, která je členem Podnikatelského seskupení (jak je definováno níže)
   právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je přímý marketing (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

  • obrana před případnými nároky žadatele a vymáhání pohledávek
   právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 4. Druh zpracovávaných osobních údajů

  Žadatel bere na vědomí, že Společnost bude pro účely uvedené výše v bodě III. zpracovávat osobní údaje žadatele v rozsahu zejména:

  • identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení nebo obchodní firma žadatele, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ)),

  • druh a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného orgánem státní správy,

  • kontaktní údaje (adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, telefonní číslo, adresa elektronické pošty), a

  • další údaje, které zahrnují informace o vzájemných vztazích mezi žadatelem a Společností a o jejich povaze a údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce žadatele

  (dále jen „Osobní údaje“).

 5. Příjemci osobních údajů

  Žadatel bere na vědomí, že v rámci zpracování Osobních údajů Společnost Osobní údaje poskytuje následujícím osobám:

  • v případě, že žadatel bude mít zájem o zajištění pojištění prostřednictvím pojistného zprostředkovatele S SERVIS, s.r.o., IČO: 26307201, se sídlem Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo, mohou být Osobní údaje zpřístupněny tomuto pojistnému zprostředkovateli za účelem zprostředkování pojištění žadateli,

  • v případě, že vznikne Společnosti pohledávka za Subjektem údajů, je oprávněna vymáhat ji prostřednictvím třetí osoby, případně tuto pohledávku postoupit třetí osobě,

  • Česká spořitelna a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a členové Podnikatelského seskupení (jak je toto definováno níže), za účelem sdílení klientských informací a prověření, zda žadatel není politicky exponovanou osobou, zda není na sankčním seznamu Finanční skupiny České spořitelny (dále jen „FSČS“), zda někdy neproběhl odpis žadatelových dluhů, zda se nedopustil v minulosti podvodného jednání vůči FSČS, AML kontrola, zjištění expozice, ratingů, příp. zpracování ratingů, a za účelem přímého marketingu,

  • Cebia, spol. s.r.o., IČO: 18628443, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, za účelem ověření, zda financovaný předmět není předmětem financování u jiné leasingové společnosti,

  • obchodní zástupci Společnosti za účelem plnění smlouvy a marketingu Společnosti spočívajícího v opětovném oslovení žadatele,

  • další osoby uvedené jako zpracovatelé na internetové adrese www.ersteleasing.cz, kterým jsou Osobní údaje poskytovány zejména za účelem provedení kontroly předmětu financování či zajištění faktického rozesílání korespondence za Společnost. Seznam dalších zpracovatelů osobních údajů uvedený na citované internetové adrese je průběžně aktualizován, což zájemce bere na vědomí.

  Žadatel dále bere na vědomí, že za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy Společnost zajišťuje a zpracovává Osobní údaje žadatele (a to i bez souhlasu žadatele, vyjma případu zpracování rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je Společnost uživatelem Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (dále jen „CNCB“). V rámci zpracování Osobních údajů může Společnost Osobní údaje poskytnout společnosti CRIF S.p.A., založené podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, která zajišťuje v případě NRKI pro CNCB finální automatizované technické zpracování informací.

  V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

  V souvislosti s účastí Společnosti na NRKI jsou o žadatelích zpracovávány, do NRKI poskytovány a z NRKI získávány tyto Osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje (s výjimkou rodného čísla);

  • údaje vypovídající o tom, zda mezi žadatelem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;

  • údaje vypovídající o finančních závazcích žadatele a o plnění těchto závazků ze strany žadatele;

  • údaje vypovídající o zajištění závazků žadatele;

  • údaje vypovídající o tom, zda ohledně žadatele došlo k postoupení pohledávky;

  • údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti žadatele, které byly Společnosti ze strany žadatele sděleny, nebo které o žadateli Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

  Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi žadatelem a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

  Právním základem pro výše uvedené zpracování Osobních údajů žadatele v NRKI jsou oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům. Právním základem pro zpracování informací (Osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů jsou oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů.

  Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů (žadatele) v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů (žadatele) v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací), které je ke stažení na www.ersteleasing.cz.

 6. Práva subjektu údajů

  Žadatel bere na vědomí, že má vůči Společnosti právo (i) na přístup k Osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých Osobních údajů, dále právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním Osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání Osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz Osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování Osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů též (ix) právo vznést námitku, po níž Společnost zpracování Osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami žadatele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 7. Doba zpracování

  Společnost nebude Osobní údaje žadatele zpracovávat po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje nejdéle po dobu 4 let ode dne podpisu této žádosti.

  V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi Společností a žadatelem.

 8. Profilování

  Žadatel bere na vědomí, že Společnost při zpracování Osobních údajů provádí tzv. profilování, přičemž profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se její ekonomické situace nebo spolehlivosti. K profilování v rámci zpracování Osobních údajů ze strany Společnosti dochází při prověření bonity a důvěryhodnosti žadatele, zjištění expozice a ratingů žadatele.

 9. Další informace

  Společnost je členem podnikatelského seskupení (dále jen „Podnikatelské seskupení“), které zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a společnosti, ve kterých má Česká spořitelna, a.s. majetkovou účast v rozsahu nad 25% hlasovacích práv (aktuální přehled těchto společností a informace o nich jsou k dispozici na www.csas.cz) a Erste Group Bank AG, a společnosti, ve kterých má Erste Group Bank AG majetkovou účast v rozsahu nad 25 % hlasovacích práv (aktuální přehled těchto společností a informace o nich jsou k dispozici na www.csas.cz)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

pověřenec:             Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

kontaktní osoba:     Jiří Januška
e-mailová adresa:   poverenec@csas.cz
telefonní číslo:        +420 703 481 616
 

Další zpracovatelé osobních údajů

KORDEX spol. s r. o.
se sídlem Tavolníková 1843/9, Krč, 142 00  Praha 4
IČ: 24661058

IT Consulting CZ s.r.o.
se sídlem Suchohrdly, Výsluní 332, PSČ 669 02, Znojmo
IČ: 26217953

Agentura Bravissimo
se sídlem Václavské nám. 1, PSČ 669 02, Znojmo
IČ: 10111689